Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 4. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Řád veřejného pohřebiště

OBEC VIDIM,

okr. Mělník

ŘÁD VEŘEJNÉNO POHŘEBIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Vidim schválilo dne 25.6.2004 na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 16 a násl. zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen “zákon”), v souladu s ust. § 19 citovaného zákona tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen “řád”):

Článek 1

Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Vidim nacházející se na pozemku p. č. 402 v k.ú. Vidim a obci Vidim.

Řád se vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12.7.2004 č.j. 9643/2003/OVV.

Správce pohřebiště je obec Vidim.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec………………9 – 17 hod.

duben, květen, červen,červenec, srpen, září……………….8 - 18 hod.

Památka zasnulých, vč. předcházející soboty a neděle….. 8 - 18 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebišti pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebiště je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně ( svíček, aj. ) omezit nebo zakázat.
 9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišt´ pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišt´.
 10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. výkopové práce související s pohřbením a exhumací
 2. pohřbívání
 3. provádění exhumací
 4. ukládání a vstup zpopelnění lidských pozůstatků
 5. pronájem hrobových míst
 6. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 7. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:

 1. předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselné označení hrobové místo
 2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 3. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistiti přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistiti bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 1. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řády, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny;má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydáním správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívající plochy hrobového místa
 2. Zajistí, aby plocha hrobového místa nezůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové
 4. loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

 5. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 1. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 2. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 3. Zajistit na své náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 4. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
 6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 7. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spouštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobu musí být požity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno používat rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

 • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 • kovové s nepropustným dnem

 1. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm ( podle velikosti rakví ).
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg a 1 m.
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 1. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

 • dobu výstavby hrobky
 • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 • požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 • podmínky používání komunikací pohřebiště
 • způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 • povinnost dozoru při výstavbě
 • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

 • druh používání rakví pro pohřbení v hrobce
 • způsoby a cykly revizí hrobky.

 1. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
 2. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

 • respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

 

 

 

 

Článek 10

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

 

 

…………………………… ……………………….

místostarosta starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 26.6.2004

Sejmuno: 12.7.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 9. 2004

Datum sejmutí:

Zpět